Urgentiebeleid Rivierenland

 

Definitie urgentie

Er is sprake van urgentie als een huishouden buiten de eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert of bij ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of psychosociale gezondheid. Verhuizen op korte termijn is noodzakelijk. De situatie kenmerkt zich door het plotselinge karakter. De woningzoekende kan bovendien zelf geen oplossing vinden voor haar/zijn situatie.

Er zijn twee vormen van urgentie:

 • Medische urgentie: een woningzoekende is medisch urgent als de woonsituatie een levensbedreiging vormt voor de lichamelijke gezondheid van betrokkene en als de huidige woning niet geschikt (te maken) is om de situatie op te lossen. Bijvoorbeeld:

-      problemen met traplopen, luchtwegproblematiek, regelmatige ziekenhuisopname in relatie tot ventilatie en/of vochtproblemen;

-      psychische problemen ten gevolge van woonomstandigheden (suïcide pogingen, kindermishandeling, psychiatrische opname).

 • Sociale urgentie: een woningzoekende is urgent als de woonsituatie een bedreiging vormt voor de sociaal-psychische gezondheid of bij dreigende dakloosheid, buiten eigen schuld. Een sociale urgentie kan worden verleend in geval van:

-      financiële omstandigheden: buiten de schuld om in financiële problemen gekomen indien er minderjarige kinderen in het spel zijn.

-      indien er sprake is van een concrete situatie waardoor het besluit tot onrechtvaardige hardheid leidt, kan de hardheidsclausule van toepassing worden verklaard.

 

Toelichting:

Eigen verantwoordelijkheid

 • Er mag geen sprake zijn van schuld of nalatigheid.
 • De noodsituatie was niet te voorzien / anticipatie was niet reëel mogelijk.
 • Maatregelen, bijvoorbeeld inschrijving als woningzoekende zodat inmiddels voldoende wachttijd zou zijn opgebouwd, waren niet tijdig te nemen.

Noodsituatie

 • Het probleem moet een directe relatie hebben met de woning of woonomgeving en een andere woning moet dan ook een oplossing bieden.
 • De huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem waarin het huishouden verkeert te verhelpen.
 • De noodsituatie moet zodanig zijn dat het onverantwoord is deze langer dan zes maanden te laten voortduren.
 • De verhuizing moet een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem waarvoor urgentie wordt aangevraagd.

 

In welke situatie krijgt men geen urgentie

Algemeen

 • Indien er sprake is van eigen schuld of nalatigheid
 • Het probleem van het huishouden kan door het geschikt maken van de huidige woning worden opgelost
 • Een andere woning is niet de oplossing van het probleem
 • Financiële redenen

Relatieproblemen

 • Bij echtscheiding/verbroken relatie met en zonder kinderen
 • Slechte ouder-kindrelatie

Technische problemen van de woonruimte

 • Te kleine woonruimte
 • Technisch niet adequate woning/achterstallig onderhoud
 • Geen optimale werk- of studeerruimte

Problemen met woonomgeving

 • Conflict met de buren
 • Conflict tussen bewoner en de buurt
 • Heimwee naar de oude buurt
 • Achteruitgang buurt
 • Tijdelijke overlast als gevolg van verbouwing/bouwactiviteiten
 • Lawaaioverlast directe omgeving

Inwoning /ontbreken woonruimte

 • Huuropzegging door verhuurder 
 • Zelf huur opzeggen zonder in het bezit te zijn van vervangende woonruimte
 • Woning verkopen zonder in het bezit te zijn van vervangende woonruimte
 • Gezin had zelfstandige woonruimte, is vervolgens gaan inwonen
 • Trouwen zonder zelfstandige woonruimte
 • Zwanger: inwonend of geen zelfstandige woonruimte
 • Iemand laten inwonen (te weinig vertrekken)
 • Kind wil / kan niet meeverhuizen met ouders
 • Gezinshereniging eerste of tweede generatie

Medische urgenties in verband met gezondheid

 • Tuinonderhoud moeilijk / onmogelijk
 • Huishouden moeilijk / onmogelijk
 • Onderhoud huidige woning moeilijk / onmogelijk

 

Uitzondering, hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen kan van de regels worden afgeweken, indien een negatieve beslissing tot onrechtvaardige hardheid zou leiden.