gemeente soest

 

Een aanvrager van urgentie moet minimaal 1 jaar ingezetene zijn van de gemeente Soest. U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een:

Medische indicatie

Van een medische indicatie is sprake als er is vastgesteld dat een snelle oplossing van het huisvestingsprobleem uit medisch oogpunt urgent is. Uw medische situatie wordt daarvoor onderzocht door een onafhankelijk medisch adviesorgaan.

Sociale indicatie

Van een sociale indicatie is sprake als een snelle oplossing van het huisvestingsprobleem uit sociaal oogpunt noodzakelijk is. Bij het oordeel wordt in ieder geval meegenomen:

a.         de mate van zelfredzaamheid: de mogelijkheden en kansen die woningzoekenden hebben om zelf in woonruimte te kunnen voorzien; en

b.         de mate van verwijtbaarheid: de woningzoekende treft geen blaam voor de ontstane situatie.

 

 

Van een sociale indicatie kan sprake zijn in de volgende situaties:

1. Echtscheiding. Daarvan is slechts sprake, indien:

a.         er een rechterlijke (eind-)beschikking is waarin is bepaald dat het huwelijk is ontbonden;

b.         er een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ kan worden overgelegd of een zogeheten echtscheidingsconvenant alsmede een bevestiging van de rechtbank waarop het nummer vermeld is waaronder het echtscheidingsverzoek is ingeschreven;

c.         tot het huishouden één of meer kinderen behoren, die minderjarig zijn én het vonnis het toezicht op dat kind/die kinderen opdraagt aan één van de beide voormalige echtelieden;

d.         het huishouden (ad.c) waartoe het minderjarige kind behoort/de minderjarige kinderen behoren, het recht dan wel de mogelijkheid de echtelijke woning te blijven bewonen ontbeert.

e.         en er naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen andere mogelijkheid bestaat om het woonruimteprobleem op te lossen;

In geval van geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract worden vermelde criteria, voor zover mogelijk, analoog toegepast.

2. Onaanvaardbare situaties waarbij het moet gaan om ernstige, levensbedreigende problemen in relatie tot de huidige woning, waarbij naar oordeel van burgemeester en wethouders geen andere mogelijkheid bestaat om het woonruimteprobleem op te lossen. De urgentiecommissie bepaalt wanneer er sprake is van een onaanvaardbare situatie.

 

In het algemeen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Er wordt alleen een urgentie verleend, indien er sprake is van een noodsituatie of duidelijk aantoonbaar is dat deze op korte termijn dreigt te ontstaan;
 2. De individuele situatie van de aanvrager is uitgangspunt voor de beoordeling van de urgentie-aanvraag;
 3. De eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager voor het oplossen van de woningnoodsituatie staat voorop.

 

 

U komt niet in aanmerking voor urgentie in de volgende gevallen:

 1. Als de woonnoodsituatie geheel of ten dele te wijten is aan de aanvrager zelf;
 2. Na verbreking van een samenlevingsvorm, zoals echtscheiding of samenleving, zonder dat er zorg is voor minderjarige kinderen;
 3. Bij hinder van de buren (bijv. aantoonbare geluidsoverlast);
 4. Bij burenruzie;
 5. Bij moeilijke thuissituaties, of generatieconflicten (ouders-kinderen);
 6. Bij gezinsvorming (zwangerschap);
 7. Bij gezinshereniging;
 8. Bij het werken in onregelmatige diensten en het wonen in een luidruchtige omgeving, waardoor het slapen wordt bemoeilijkt;
 9. Bij vrijwillige verkoop van de eigen woning, of in geval van kind, bij vrijwillige verkoop door ouders;
 10. De aanvrager het huis te groot (of te klein) vindt of de tuin te bewerkelijk vindt;
 11. De aanvrager in een andere wijk wil wonen vanwege familiehulp;
 12. De aanvrager dichter bij winkels, bus, ziekenhuis o.i.d. wil wonen;
 13. De aanvrager problemen heeft in algemene zin met flatbewoning;
 14. Bij terugkeer vanuit het buitenland;
 15. De aanvrager reeds gedurende een lange periode op andere woonruimte wacht;
 16. De aanvrager heimwee heeft.

 

De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening van de gemeente Soest. De verordening is een openbaar document.