ucw transparant

 

 

 

Hoe werken wij

De urgentiecommissie is een onafhankelijke commissie die urgentieaanvragen beoordeelt. Elke aanvraag wordt apart bekeken. Het is niet zo dat bepaalde groepen aanvragers altijd urgentie krijgen en andere juist niet. Of u urgentie krijgt, is altijd afhankelijk van uw eigen, unieke omstandigheden.

Besluitvorming

De commissie neemt haar besluit op basis van alle schriftelijke informatie die zij van u heeft ontvangen. Elke regio heeft beleidsregels waarin staat wanneer u urgentie kunt krijgen. Dit beleid wordt opgesteld door gemeenten en/of corporaties, niet door de urgentiecommissie. Aan de hand van de beleidsregels kijkt de commissie of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden naar analogie toegepast, tenzij in het reglement hier expliciet van afgeweken wordt. Alle commissieleden geven hun mening over een aanvraag. Het besluit wordt genomen door ‘de meeste stemmen gelden’, al is het in de praktijk meestal zo dat iedereen het eens is over het besluit. De secretaris noteert tijdens de vergadering welke besluiten er worden genomen en waarom. Na de vergadering schrijft de secretaris de besluiten en verstuurt ze aan de woningzoekenden.

Binnen maximaal zes weken nadat de commissie uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u het schriftelijke besluit op uw aanvraag. De commissie stuurt een kopie van het besluit naar de woningcorporatie of gemeente die uw aanvraag heeft behandeld. Als uw aanvraag is afgewezen, legt de commissie in haar brief uit waarom dit is gebeurd. In de brief kunt u ook lezen hoe u tegen het besluit in bezwaar of beroep kunt gaan.

In dit schematisch overzicht ziet u hoe de verwerking van uw urgentieaanvraag verloopt nadat deze is ontvangen door de urgentiecommissie:

Werkproces ucw

 

 

*In sommige regio's besluit de urgentiecommissie niet op aanvragen, maar adviseert zij erover aan het College van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Het definitieve besluit wordt dan genomen door de gemeente zelf.

 

Privacy

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u veel persoonlijke gegevens aanleveren. Misschien vraagt u zich af wat daarmee gebeurt. In de privacy verklaring leest u hoe de urgentiecommissie omgaat met uw gegevens. De privacy verklaring vindt u per regio onder 'Documentatie'.