Woongaard

 

Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u in beroep gaan tegen dit besluit bij de Regionale klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Hoe dit precies moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

U kunt een beroepschrift alleen schriftelijk indienen, dus per brief. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer van Woongaard;

2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het beroepschrift schrijft;

6. het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

U kunt uw beroepschrift sturen naar: Regionale klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. De Hoef 2, 5311 GH te Gameren. De corporatie is niet betrokken bij de beroepsprocedure.

Aan het indienen van een beroepschrift zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de beroepscommissie vindt u op de website van Woongaard.